ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Andrea Rhodenborgh

Definities

 1. Andrea Rhodenborgh: Andrea Rhodenborgh, eenmanszaak, gevestigd aan de Concordiastraat 68, ruimte 0.10, 3551EM, Utrecht, KvK-nummer: 66643716
 2. Klant: degene met wie Andrea Rhodenborgh een overeenkomst is aangegaan. Dit kan zowel een zakelijke klant als een consument betreffen.
 3. Partijen: Andrea Rhodenborgh en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een natuurlijk persoon is en de overeenkomst in privéhoedanigheid sluit.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Andrea Rhodenborgh.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op (het proces van) de verkoop via sociale media, zoals Instagram en Facebook en (het proces van) de verkoop van reeds ontworpen, maar niet in opdracht tot stand gekomen goederen.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aankopen via de webshop, voor zover aangegeven.
 4. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit, tenzij zij dat schriftelijk overeenkomen.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Andrea Rhodenborgh zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Andrea Rhodenborgh en de koper kunnen samen tot een nog niet bestaand ontwerp komen. Die kosten worden vastgelegd in een offerte.
 3. Een aanbod of offerte is maximaal twee weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 4. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Andrea Rhodenborgh zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Andrea Rhodenborgh slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Andrea Rhodenborgh hanteert zijn in euro’s en zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  Andrea Rhodenborgh rekent 21% BTW aan particulieren in binnen- en buitenland.
 2. Alle prijzen die Andrea Rhodenborgh hanteert voor haar producten of diensten, op haar website, in de webshop of op een andere manier gepubliceerd, kan Andrea Rhodenborgh op elk moment wijzigen. 
 3. Andrea Rhodenborgh hanteert een uurtarief van 50 euro.
 4. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Andrea Rhodenborgh niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 5. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 6. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Andrea Rhodenborgh vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, tenzij partijen voor een dienstverlening of product door Andrea Rhodenborgh een totaalbedrag zijn overeengekomen. Dit totaalbedrag is altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 7. Indien er wordt gerekend met een uurtarief in plaats van een productprijs, wordt de prijs berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, tenzij anders afgesproken.
 8. Andrea Rhodenborgh is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Andrea Rhodenborgh de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 10. Andrea Rhodenborgh heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Andrea Rhodenborgh prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 12. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Andrea Rhodenborgh op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Andrea Rhodenborgh mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na facturering van het product te hebben voldaan. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Andrea Rhodenborgh de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. Alle uit lid 2 voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten zijn voor rekening van de klant. De hoogte wordt bepaald op 15% van het totale factuurbedrag.

Webshop aankopen

 1. De in de webshop getoonde prijzen zijn .
 2. Aan de in de webshop getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Andrea Rhodenborgh zal er zorg voor dragen dat de afbeeldingen van de producten zo goed mogelijk met de werkelijkheid overeen komen.
 • elk product op de webshop is aangegeven van welk(e) materia(a)l(en) het product is gemaakt.
 1. De in de webshop getoonde producten zijn in beginsel op voorraad. Er kunnen hier echter geen rechten aan worden ontleend.
 2. Producten in de webshop die aangemerkt staan als ‘sale’, ‘uitverkoop’ of ‘made to order’ kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 3. De bepalingen over levering, eigendomsvoorbehoud, garantie, onderhoud, verantwoord gebruik van de producten, overmacht, ontbinding, aansprakelijkheid en herroeping zijn ook voor de aankoop via de webshop van toepassing.

Gevolgen van een niet-tijdige betaling

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Andrea Rhodenborgh gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Andrea Rhodenborgh haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Andrea Rhodenborgh op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Andrea Rhodenborgh, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Andrea Rhodenborgh te betalen. 

Eigendomsvoorbehoud bij niet-tijdige betaling

 1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Andrea Rhodenborgh totdat alle vorderingen die Andrea Rhodenborgh op de klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. Dit alles conform artikel 3:90 en 3:92 van het Burgerlijk Wetboek. Tot die tijd kan Andrea Rhodenborgh zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken onder zich houden.
 2. De klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is de klant voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de klant is overgegaan.
 3. De klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Andrea Rhodenborgh te bewaren.
 4. Andrea Rhodenborgh is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de klant aanwezig zijn, terug te nemen indien de klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal Andrea Rhodenborgh te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Andrea Rhodenborgh. Indien Andrea Rhodenborgh een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Andrea Rhodenborgh het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering  

 1. Nadat er voor het product is betaald, wordt het verzonden naar het factuuradres van de koper (tenzij anders aangegeven) in een bubbeltjes envelop of brievenbuspakket, afhankelijk van de kosten van het product en de grootte ervan.
 2. Andrea Rhodenborgh is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of beschadigen van het product per post. Om het risico zo klein mogelijk te maken wordt het product standaard met een track&trace code verzonden. Die code ontvangt de klant via e-mail.
 3. Op maat gemaakte sieraden worden op afspraak opgehaald of verzonden.
 4. Kijk voor actuele bedragen van PostNL voor verzending met track & trace op https://www.postnl.nl/tarieven/tarieven-post-en-postzegels/?pst=sp-pnl-nav-verz-ql1-tarieven
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Andrea Rhodenborgh kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door Andrea Rhodenborgh opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Andrea Rhodenborgh door Andrea Rhodenborgh schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Andrea Rhodenborgh niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Andrea Rhodenborgh enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
 2. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Bedenktijd, herroeping & ruilen

 1. Wanneer een artikel via de webshop wordt aangeschaft, geldt een herroepingstermijn van 14 dagen. De koop kan dus binnen 14 dagen worden herroepen. Het herroepingsformulier dat op de website staat, moet binnen 14 dagen worden ingevuld en worden opgestuurd naar het mailadres info@andrearhodenborgh.nl
 2. In het geval dat de klant het product al heeft ontvangen, is herroeping alleen mogelijk wanneer het product onbeschadigd en ongebruikt is.
 3. Wanneer de koop inderdaad wordt herroepen, zal het aankoopbedrag worden geretourneerd. De kosten van het terugsturen van het product van de klant naar Andrea Rhodenborgh, komen voor rekening van de klant.
 4. De kosten van het retourneren zijn te vinden via PostNL voor verzending met track & trace op https://www.postnl.nl/tarieven/tarieven-post-en-postzegels/?pst=sp-pnl-nav-verz-ql1-tarieven
 5. Op maat gemaakte producten en producten die in de webshop staan aangeboden als ‘sale’, ‘uitverkoop’ of ‘made to order’ items, kunnen nietworden geruild of worden teruggebracht. De koop kan ook niet worden herroepen. Andrea Rhodenborgh zal geen geld retourneren in het geval een op maat gemaakt sieraad wordt aangeboden om te retourneren.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Andrea Rhodenborgh voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Andrea Rhodenborgh heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Andrea Rhodenborgh tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld in het geval van een ontwerp op maat) komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.  

Verantwoord gebruik van de producten

 1. Andrea Rhodenborgh maakt gebruik van levende materialen, waaronder hout. Hout kan op den duur verweren. Er wordt gebruik gemaakt van een laklaag, maar ondanks deze beschermende laklaag, is het niet uitgesloten dat het hout kan verkleuren.
 2. Het wordt afgeraden de producten van Andrea Rhodenborgh te gebruiken/dragen bij het nemen van een douche, gebruik van een sauna, tijdens het zwemmen in de zee of in een zwembad.
 3. Het wordt afgeraden de producten van Andrea Rhodenborgh te gebruiken/dragen tijdens het verrichten van zwaar lichamelijk werk, tijdens het sporten of tijdens het slapen.
 4. Het wordt afgeraden de producten bloot te stellen aan schoonmaakmiddelen, alcohol, aceton, nagellakremover en andere bijtende, schurende of blekende stoffen. Belast het product niet met hoge druk en stoot het product niet. Indien het bovenstaande vermeden wordt, blijft het product het langst mooi en kleurrijk.
 5. Indien de klant bovenstaand verantwoord gebruik niet naleeft, is het risico en eventuele reparatiekosten voor de klant.

Onderhoud & reparaties

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan de producten. Producten van hout of die hout bevatten, dienen af en toe opnieuw gelakt te worden, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het product door de klant.
 2. De kosten van het opnieuw lakken van het product zijn 15 euro, inclusief BTW, exclusief eventuele verzendkosten. Dit bedrag geldt enkel bij producten die in goede staat zijn.
 3. Wanneer er de restauratie van een product uitvoeriger is, dan kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht. Voorafgaand aan de restauratie, zullen deze kosten met de klant worden besproken. Voordat een product gerepareerd kan worden dient eerst contact te zijn opgenomen via info@andrearhodenborgh.nl om te bepalen of reparatie mogelijk is en welke eventuele kosten daaraan verbonden zijn.
 4. Alle verzendkosten die gemaakt worden bij een reparatie zijn voor de koper (verzenden van het product naar Andrea Rhodenborgh, en het terugsturen van het gerepareerde product, of vervoerskosten bij het halen of brengen van een product).
 5. Als het lakken te lang wordt uitgesteld terwijl de laklaag al beschadigd is, kan het zijn dat de schade onherstelbaar wordt. Zelf het product opnieuw lakken is op eigen risico.
 6. Een mislukte reparatie van een beschadigd product is op risico van de aanvrager. Andrea Rhodenborgh is niet aansprakelijk voor een eventuele onmogelijkheid om een product te repareren of voor het mislukken van een reparatie.

Intellectueel eigendom 

 1. Andrea Rhodenborgh behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, producten, tekeningen, of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag de aan klant geleverde producten, schetsen en ontwerpen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andrea Rhodenborgh of diens licentiegever (laten) kopiëren, aan derden tonen, te bewerken en/of ter beschikking stellen.

Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over het intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Andrea Rhodenborgh een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Andrea Rhodenborgh waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Klachten

 1. De klant dient een door Andrea Rhodenborgh geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Andrea Rhodenborgh daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Andrea Rhodenborgh uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant c.q. consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Andrea Rhodenborgh in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant c.q. consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Andrea Rhodenborgh gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan de werkzaamheden die zijn overeengekomen.

Aansprakelijkheid Andrea Rhodenborgh

 1. Andrea Rhodenborgh is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Alle producten van Andrea Rhodenborgh dienen buiten bereik van kinderen te worden gehouden. Er bestaat inslikkingsgevaar van de verschillende (kleine) onderdelen. Om die reden is het belangrijk extra waakzaam te zijn bij het gebruik van deze producten in de buurt van kinderen.
 3. Andrea Rhodenborgh is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit lid 2 van dit artikel.
 4. Indien Andrea Rhodenborgh aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 5. Andrea Rhodenborgh is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 6. Indien Andrea Rhodenborgh aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Andrea Rhodenborgh vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Andrea Rhodenborgh toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Andrea Rhodenborgh niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Andrea Rhodenborgh in verzuim is. 
 3. Andrea Rhodenborgh heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Andrea Rhodenborgh kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Andrea Rhodenborgh in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Andrea Rhodenborgh kan worden toegerekend in een van de wil van Andrea Rhodenborgh onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijk­heid niet van Andrea Rhodenborgh kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);

wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;

onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Andrea Rhodenborgh één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Andrea Rhodenborgh er weer aan kan voldoen. 
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 3. Andrea Rhodenborgh is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Andrea Rhodenborgh is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Andrea Rhodenborgh zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Andrea Rhodenborgh bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Andrea Rhodenborgh is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 27-10-2020
Laatst gewijzigd op 24-09-2022